Põhikiri

EESTI AUTOSPORDI LIIT (EAL)

ESTONIAN AUTOSPORT UNION (EASU)

LA FEDERATION ESTONIENNE DU SPORT AUTOMOBILE (FESA)

P Õ H I K I R I

1. Artikkel 1 – Üldsätted

1.1.Eesti Autospordi Liit (lühinimetus EAL) on oma liikmete huvides vaba algatuse alusel asutatud

mittetulundusühing, mis ühendab Eestis autospordi ja autondusega tegelevaid juriidilisi ja

füüsilisi isikuid nende töö edendamiseks ning koordineerimiseks.

1.2.EAL on põhikirjalise tegevusega kasumit mittetaotlev eraõiguslik juriidiline isik, mille

põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. EAL tulu kasutatakse põhikirjaliste

eesmärkide saavutamiseks, tulu liikmete vahel ei jaotata. EAL rajaneb demokraatia põhimõtteil,

liikmete omaalgatusel, juhtorganite valitavusel ja valitud juhtorganite aruandlusel EAL liikmete

ees seaduses ja põhikirjas sätestatud korras. EAL juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi

õigusaktidest, käesolevast põhikirjast, Rahvusvahelise Autoliidu FIA põhikirjast ja otsustest ning

Eesti Spordi Hartast.

1.3.EAL on Eesti Autoklubi (tegutses ajavahemikul 13.10.1924 - 16.06.1940) ja Eesti Autospordi

Föderatsiooni (tegutses ajavahemikul 1947 - 1988) õigusjärglane ning nende tegevuse jätkaja.

1.4. EAL on Rahvusvahelise Autoliidu FIA liige alates 11. oktoobrist 1991. a., omades FIA põhikirja

artikkel 3.1 kohaselt Rahvusliku Autoklubi staatust. EAL on Rahvusvahelise Autoliidu FIA poolt

volitatud ainupädev autospordi ja autonduse edendaja Eesti Vabariigi territooriumil.

1.5.EAL on Eesti Olümpiakomitee liige alates 21.11.2001 a. ning omab alates 05.04.1991. a. Eesti

Valitsuse sertifikaati ainupädevusest autospordi valdkonnas.

1.6.EAL on asutatud 13.10.1924. a. Tallinnas, tema tegevus on taastatud 11.02.1989. a. ning

registreeritud 10. 04.1989. a. Tallinnas.

1.7.EAL asukoht on Tallinn, tegevuspiirkond on Eesti Vabariik.

1.8.EAL-l on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ning käsutamise ainuõigus.

2. Artikkel 2 - Põhieesmärgid, ülesanded ja nende täitmise kindlustamine

2.1.EAL tegevuse põhieesmärkideks on autonduse ja autospordi edendamine, sealhulgas ka tema

liikmete ühistegevus, õiguste ja huvide kaitse, rahvusvaheline koostöö, autondusalase tegevuse

klubiline koordineerimine, autospordi ja liiklusega seotud keskkonnakaitse, autospordi juhtimine

ja kontrollimine ning heategevus avalike huvide toetamiseks eelkõige tehnikateaduste ja -

hariduse, loodushoiu ja kultuuri valdkondades. EAL tegevus peab tõstma liikluskultuuri ja -

ohutust Eesti Vabariigis ning võimaldama oma liikmetele FIA eesmärkidega sätestatud

autondusalased tegutsemisvõimalused.

2.2.EAL ülesanneteks on muuhulgas:

2.2.1. Liikmete ühishuvide ja õiguste kaitsmine, vastavate sidemete loomine ja koostöö

arendamine nii Eestis kui välismaal;

2.2.2. Liikmetele autondus- ja autospordialase abi ning teenuste osutamine;

2.2.3. Eesti autospordi ja autonduse esindamine keskorganina nii kodu- kui välismaal;

2.2.4. FIA põhikirja ja spordikoodeksi täitmine;

2.2.5. Eesti rahvuslike võistlusmäärustike ning kalenderplaanide kehtestamine ja rakendamine;

2.2.6. Sportlaste, kohtunike, võistluste korraldajate, võistlusradade haldajate, instruktorite,

treenerite jt ametnike koolitamine ja litsentseerimine;

2.2.7. Autospordi- ja autondusalase informatsiooni hankimine, säilitamine ja levitamine;

2.2.8. Teiste FIA liikmesorganisatsioonide liikmete õiguste ja huvide kaitsmine Eestis ning nende

teenindamine vastavalt FIA põhikirjale;

2.2.9. Vahendite hankimine EAL põhikirjalise tegevuse tagamiseks ning rahvusvaheliste kohustuste

täitmiseks.

2.3. EAL viib ellu ja realiseerib muu hulgas järgmiseid tegevusi ja õiguseid:

2.3.1. Arendab koostööd teiste organisatsioonidega, omavalitsusorganitega, juriidiliste ja füüsiliste

isikutega nii kodu- kui välismaal;

2.3.2. Omab ainuõigust Eesti meistrivõistlustele kõikidel autospordialadel;

2.3.3. Omab ainupädevust Eesti autospordi võistlusmäärustike ja rahvusliku kalenderplaani

kehtestamiseks;

2.3.4. Omab ainupädevust Eestis korraldatavate autospordivõistluste lülitamisel FIA

rahvusvahelisse kalendrisse;

2.3.5. Omab õigust delegeerida Eestis korraldatavate rahvusvaheliste autospordivõistlustega

seotud äri- ja kommertslepingute sõlmimist;

2.3.6. Omab ainuõigust oma sümboolika ja FIA sümboolika kasutamisel ja käsutamisel Eesti

Vabariigis;

2.3.7. Korraldab autospordi- ja autondusalaseid üritusi;

2.3.8. Koordineerib ja juhib FIA rahvusliku autoklubi staatuses autoturismiga, tollisoodustusega,

tehnilise teenindamisega, liiklusohutusega, autoajalooga, liiklusteabega, keskkonnakaitsega

jmt seonduvat;

2.3.9. Moodustab ja koordineerib Eesti territooriumil tegutsevaid struktuure kõigi teeliiklejate

ohutuse, abistamise, teavitamise jne eesmärgil;

2.3.10. Esindab Eesti autosporti ja autondusalast tegevust FIA-s;

2.3.11. Omab õigust muuks tegevuseks, ka äritegevuseks oma põhikirjaliste eesmärkide ja

ülesannete täitmisele vajaminevate vahendite hankimisel.

3. Artikkel 3 – Liikmeskond

3.1.EAL liikmeteks võivad olla juriidilised isikud, kelle tegevuse üks eesmärk on autospordi või

autonduse edendamine.

3.2.EAL liikmeks astuda soovijail tuleb esitada kirjalik avaldus, koopia ühingu põhikirjast ning

maksekorralduse koopia liikmemaksu tasumise kohta. Avalduse kohta teeb juhatus otsuse 30

kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumisest EAL juhatusele. Juhul, kui juhatus avaldust ei

rahulda, tagastatakse liikmemaks liikmeks astuda soovijale hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates

avalduse rahuldamata jätmisest.

3.3. Liikmemaksude suuruse kehtestab EAL üldkoosolek.

3.4. Liikmemaksu tasumise tähtaeg on iga kalendriaasta 31. jaanuar. Kui liige ei tasu liikmemaksu

tähtaegselt, on volinike kogul õigus liikme liikmestaatus peatada, liige EAL liikmeskonnast välja

arvata või piirata liikme hääleõigust üheks aastaks.

3.5.EAL liikmetel on õigus:

3.5.1. Osaleda EAL tegevuses liidu eesmärkide ja ülesannete täitmisel;

3.5.2. Oma esindajate kaudu osaleda hääleõiguslikena EAL üldkoosolekutel ja olla valitud liidu juht-

, kontroll- ja teistesse valitavatesse organitesse;

3.5.3. Omada EAL registreerijalitsentsi;

3.5.4. Esitada arupärimisi ja ettepanekuid EAL juhtimiseks valitud organite tegevuse kohta;

3.5.5. Saada EAL tegevusest teda huvitavat informatsiooni;

3.5.6. Kasutada juhatuse poolt kehtestatud tingimustel EAL vara, vahendeid, teenuseid jmt.;

3.5.7. Lahkuda EAL liikmeskonnast oma juhtorgani vastava kirjaliku avalduse alusel peale

võlgnevuste likvideerimist.

3.6.EAL liikme õigus osaleda hääleõiguslikuna EAL üldkoosolekutel tekib liikmeks astumise aastale

järgnevast aastast alates.

3.7.EAL liikmed on kohustatud:

3.7.1. Tunnistama ja täitma EAL põhikirja, EAL organite ning ametiisikute poolt kehtestatud akte,

määrustikke, ettekirjutisi, FIA normistikku jt normdokumente;

3.7.2. Osalema oma esindajate kaudu EAL üldkoosolekutel ja juhtorganitesse kuulumisel nende

töös;

3.7.3. Tasuma õigeaegselt liikmemaksu ja muud EAL ees võetud kohustused;

3.7.4. Kasutama heaperemehelikult ning säästlikult EAL vara ja vahendeid.

3.8.Kui EAL liige rikub EAL põhikirja, EAL organite või ametiisikute poolt kehtestatud akte, võidakse

volinike kogu otsusega tema liikmeksolek tähtajaliselt peatada koos õiguste peatamisega või

volinike kogu otsusel ta EAL liikmeskonnast välja arvata. Väljaarvamisel liikmemaksu ei tagastata.

3.9.Juhul, kui EAL liige jätab tähtaegselt liikmemaksu tasumata, siis on EAL-il õigus keelduda tema

teenindamisest mistahes viisil.

3.10. EAL auliikmeks võivad saada Eesti autospordi ees olulisi teeneid omavad füüsilised isikud.

Auliikmed nimetab EAL üldkoosolek. Auliikmele ei laiene EAL liikme õigused ja kohustused.

Auliikme staatust saab tühistada EAL üldkoosoleku otsusega juhul, kui selle põhjuseks on

auliikme vääritu või autospordi mainet kahjustav tegu.

4. Artikkel 4 - EAL struktuur, juhtimine ja järelevalve

4.1.Üldkoosolek

4.1.1. EAL üldkoosolek on EAL kõrgeim organ, kes peab oma korralise istungi iga aasta kevadel.

4.1.2. EAL üldkoosolek kutsutakse kokku EAL juhatuse otsusega või vähemalt 1/10 EAL liikmete

põhjendatud nõudmisel hiljemalt 45 päeva pärast sellekohase kirjaliku ettepaneku laekumist

sekretariaati.

4.1.3. EAL üldkoosoleku kokkukutsumise ja läbiviimise korraldab EAL juhatus, kes saadab EAL

liikmetele hiljemalt 21 päeva enne üldkoosolekut kirjalikult kutsed, milles tuleb märkida

üldkoosoleku toimumise aeg ja koht ning üldkoosoleku päevakord.

4.1.4. Üldkoosolekut juhatab EAL juhatuse esimees, tema puudumisel volinike kogu esimees.

4.1.5. Igal EAL liikmel on üldkoosolekul 1 hääl. Hääletusõiguse tõestamiseks tuleb esitada kirjalik

volikiri liikme esindaja määramise kohta. Üks esindaja ei või esindada rohkem kui kahte

liiget. Kui EAL liige ei saa saata oma esindajat üldkoosolekule, võib ta oma volitused ja hääle

kirjalikult edasi anda mõnele teisele EAL liikmele. Iga EAL liige võib vastu võtta ainult ühe

edasivolitatud hääle.

4.1.6. EAL üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole liikmete esindajaid või

edasivolitatuid. Kvoorumi mittekogunemisel määrab juhatus uue toimumisaja 21 - 30 päeva

hiljemaks. Teist korda kokku kutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata

kohaletulnud liikmete esindajate arvust.

4.1.7. Otsustamine EAL üldkoosolekul:

4.1.7.1. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul

esindatud liikmetest.

4.1.7.2. EAL lõpetamise, ühinemise ja jagunemisega seonduvaid küsimusi saab üldkoosolekul arutada

ja otsustada vaid siis, kui need olid päevakorda lülitatud iseseisva päevakorrapunktina ning

liikmetele vähemalt 21 päeva enne üldkoosolekut teatavaks tehtud. Sellesisuliste otsuste

vastuvõtmisel peab poolt hääletama vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmete

esindajatest, kusjuures üldkoosolekul peab osalema üle 2/3 EAL liikmetest.

4.1.7.3. Hääletamine toimub kas avaliku või salajase hääletamise teel.

4.1.7.4. EAL liige ei või hääletada, kui üldkoosolek otsustab temaga või temaga võrdset

majanduslikku huvi omava isikuga tehingu sõlmimist või temaga kohtuvaidluse pidamist.

4.1.8. Üldkoosolekul võib otsustada kõikide EAL tegevusse puutuvate küsimuste üle. Üldkoosoleku

ainupädevusse kuulub:

4.1.8.1. Põhikirja vastuvõtmine, muutmine ning täiendamine;

4.1.8.2. Volinike kogu liikmete valimine ning tagasikutsumine;

4.1.8.3. EAL presidendi valimine ja tagasikutsumine;

4.1.8.4. Majandusaasta tegevusaruande ning raamatupidamisliku aastaaruande kinnitamine;

4.1.8.5. Audiitori määramine ning audiitorkontrolli tulemuste kinnitamine;

4.1.8.6. EAL pikaajalise arengukava kinnitamine;

4.1.8.7. EAL auliikmete valimine ja tagasikutsumine;

4.1.8.8. Liikmemaksu suuruse kehtestamine;

4.1.8.9. EAL lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine.

4.1.9. Üldkoosolek protokollitakse, protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

Protokolli koopiad saadetakse EAL liikmetele 5 tööpäeva jooksul pärast üldkoosoleku

toimumist.

4.2.President

4.2.1. President valitakse EAL üldkoosoleku poolt 4 aastaks. Presidendi kandidaadid seatakse üles

EAL liikmete poolt hiljemalt 2 nädalat enne üldkoosolekut ning ettepanekule peab olema

lisatud presidendi kandidaadi nõusolek. Presidendiks osutub enam hääli kogunud kandidaat.

4.2.2. Presidendil on esindusfunktsioon. EAL volinike kogu võib otsusega presidendi tööülesandeid

täiendada ja täpsustada.

4.3.Volinike kogu

4.3.1. Üldkoosolekute vahelisel ajal täidab üldkoosoleku ülesandeid põhikirjaga määratud ulatuses

EAL liikmete poolt ja nende seast valitud volinike kogu. Volinike kogu koosneb 3 - 7 liikmest,

kelle volitused kehtivad 4 aastat.

4.3.2. Volinike kogu liikmed valivad endi seast volinike kogu esimehe. Volinike kogu esimeheks

osutub enam hääli kogunud kandidaat.

4.3.3. Volinike kogu ainupädevusse kuulub:

4.3.3.1. Juhatuse liikmete arvu määramine;

4.3.3.2. Juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine ning juhatuse liikmetega lepingute sõlmimine;

4.3.3.3. Juhatuse esimehe valimine;

4.3.3.4. Juhatuse liikmete tegevusvaldkondade määramine;

4.3.3.5. Loa andmine laenude võtmiseks ja laenude suuruste määramine;

4.3.3.6. Eelarve kinnitamine;

4.3.3.7. Juhatuse poolt koostatud tegevuskava kinnitamine;

4.3.4. Volinike kogu koosolekud toimuvad vähemalt 1 kord kvartalis. Volinikud võivad volinike

koosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada

elektrooniliste vahendite abil enne koosolekut või koosoleku kestel, kui see on tehniliselt

turvalisel viisil võimalik.

4.3.5. Volinike kogu esimehel on häälte võrdse jaotumise korral otsustav hääl.

4.3.6. Volinike kogu koosoleku kutsub kokku ja viib läbi volinike kogu esimees.

4.3.7. Volinike kogu koosolek protokollitakse, protokollile kirjutab alla volinike kogu esimees ning

saadab protokolli volinike kogu ja juhatuse liikmetele 5 tööpäeva jooksul pärast volinike

kogu koosoleku toimumist.

4.3.8. Ettepaneku volinike kogu koosoleku kokkukutsumiseks võib teha ka iga volinike kogu liige ja

iga juhatuse liige.

4.3.9. Volinike kogu liikme võib üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda, kui tema tegevus on

vastuolus EAL põhikirjaga või heade kommetega kahjustades selliselt oluliselt EAL huve.

Volinike kogu liige võib volinike kogust tagasi astuda, teatades sellest kirjalikku taasesitamist

võimaldavas vormis volinike kogule. Eeltoodud juhul loetakse volinike kogu liige volinike

kogust tagasi astunuks alates teate jõudmisest volinike kogule.

4.3.10. Volinike kogu liikme volituste lõppemisel volinike kogu volituste kestel, väheneb volinike

kogu liikmete arv kuni uute volinike kogu liikmete valimisteni. Juhul kui volinike kogu

liikmete arv langeb alla 3 liikme, siis loetakse volinike kogu tegevusvõimetuks ja

korraldatakse uue volinike kogu valimised 45 päeva jooksul.

4.4.Nõukoda

4.4.1. Nõukoda on EAL nõuandev organ EAL tegevuse ja arengu toetamiseks.

4.4.2. EAL nõukoja liikmeteks on president, kõik volinike kogu liikmed ja kuni 6 volinike kogu poolt

valitavat liiget.

4.4.3. Nõukoja pädevusse kuulub: EAL tegevuse ja finantseerimise nõustamine ja kaasaaitamine.

4.4.4. Nõukoja koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt 1 kord aastas:

4.4.5. Nõukoja koosoleku valmistab ette, kutsub kokku ja viib läbi volinike kogu esimees.

4.4.6. Nõukoja koosolek protokollitakse, protokollile kirjutab alla volinike kogu esimees ning

saadab protokolli nõukoja ja juhatuse liikmetele 5 tööpäeva jooksul pärast nõukoja

koosoleku toimumist.

4.4.7. Ettepaneku nõukoja koosoleku kokkukutsumiseks võib teha ka iga nõukoja liige ja iga

juhatuse liige.

4.5.Juhatus

4.5.1. Juhatus juhib EAL igapäevast tegevust ja on EAL palgaline tööorgan, kes viib mh. ellu

üldkoosoleku, volinike kogu ja nõukoja otsuseid.

4.5.2. EAL juhatusse kuulub kuni 3 teovõimelist füüsilist isikut. Vähemalt pooled juhatuse liikmed

peavad olema isikud, kelle asukoht on Eestis. Juhatus määratakse volinike kogu poolt 4

aastaks.

4.5.3. Juhatuse esimehe peamised ülesanded on:

4.5.3.1. EAL igapäevatöö korraldamine vastavalt EAL põhikirjale ja Eesti Vabariigi seadustele;

4.5.3.2. EAL-i esindamine suhtluses meediaga.

4.5.3.3. Volinike kogu koosolekutel osalemine mittehääleõigusliku liikmena.

4.5.3.4. Volinike kogu võib täpsustada juhatuse esimehe ja teiste juhatuse liikmete tööülesandeid.

4.5.4. Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaega isikliku avalduse alusel.

4.5.5. EAL-i võivad kõigis õigustoimingutes esindada vähemalt kaks (2) juhatusejuhatuse liiget

ühiselt. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmiseks volitada kolmandat isikut.

4.5.6. Juhatus otsustab kõik EAL juhtimisse puutuvad küsimused, mis ei ole käesoleva põhikirjaga

antud teiste EAL organite pädevusse. Juhatuse pädevusse kuulub muuhulgas:

4.5.6.1. EAL tegevuskavade ja arengukavade koostamine koostöös alakomiteedega, volinike kogule

kinnitamiseks edastamine;

4.5.6.2. EAL eelarve koostamine ja volinike kogule kinnitamiseks edastamine;

4.5.6.3. EAL liikmete vahelise koostöö koordineerimine, üldkoosolekute ja volinike kogu koosolekute

ettevalmistamine;

4.5.6.4. EAL liikmete vastuvõtmise ja EAL-ist lahkumise otsustamine.

4.5.6.5. EAL vara ja vahendite valdamine, kasutamine ja käsutamine;

4.5.6.6. EAL sekretariaadi struktuuri, arvulise kooseisu ja palgafondi kinnitamine;

4.5.6.7. Sekretariaadiga töölepingute sõlmimine ja lõpetamine ning töötajate volituste määramine;

4.5.6.8. Välissuhete koordineerimine;

4.5.6.9. EAL sümboolika kavandite, statuutide kinnitamine ja käsutamine;

4.5.6.10. EAL spordi- ja tegevuskalendri, tiitlivõistluste, üldjuhendite, võistlusmäärustike ja

selle lisade kinnitamine, kogu autospordi ja autondust puudutavate juhtimisküsimuste

lahendamine;

4.5.6.11. EAL tasumäärade ja hinnakirjade kinnitamine;

4.5.6.12. EAL alakomiteede põhikirjade kinnitamine ja tegevuse üle kontrolli teostamine.

4.5.6.13. EAL alakomiteede, kolleegiumite, promootorite jt institutsioonide juhtide ning

koosseisu nimeline kinnitamine.

4.5.7. Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees vastavalt vajadusele, ent üldreeglina 1

kord kuus. Ettepaneku juhatuse koosoleku kokkukutsumiseks võib teha iga juhatuse liige.

4.5.8. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.

4.5.9. Otsused loetakse vastuvõetuks lihthäälteenamusega kohalolnud hääleõiguslikest liikmetest.

Juhatuse liige ei või osaleda hääletuses, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset

majanduslikku huvi omava isikuga tehingu sõlmimist või temaga kohtuvaidluse alustamist

või lõpetamist EAL-i poolt või muid tema vastutusega seonduvaid küsimusi.

4.5.10. Juhatuse koosolekuid juhatab juhatuse esimees. Koosolekud protokollitakse ning

allkirjastatakse koosolekul osalejate poolt. Protokollide koopiad saadetakse juhatuse

liikmetele ja vajadusel avaldatakse EAL ametlikul kodulehel autosport.ee 5 tööpäeva jooksul.

4.6.Apellatsioonikomisjon

4.6.1. Apellatsioonikomisjon (APKOM) moodustatakse FIA Spordikoodeksi alusel ja eeskujul

(National Court of Appeal).

4.6.2. APKOM liikmed valib EAL volinike kogu liikme kirjaliku nõusoleku alusel 4 (neljaks) aastaks.

4.6.3. Koosseisu kuuluvad 3 kuni 6 inimest ning vajadusel 1 (üks) kutsutav hääleõiguslik nõunik, kes

on käsitlusalase autospordiala spetsialist.

4.6.4. APKOM otsustab hääletades, häälte võrdsusel on esimehel otsustav hääl.

4.6.5. APKOM liige, tema lähikondne või temaga seotud isik, kes oli seotud vaidlusalase võistlusega

registreerijana, korraldajana, võistlejana, kohtunikuna või ametnikuna, ei saa APKOM-s töös

liikmena osaleda.

4.6.6. Apellatsioonide esitamine ja menetlemine toimub vastavuses FIA Spordikoodeksis

sätestatule.

4.6.7. EAL juhatus võtab vastu vaidluse poolte esitatud dokumentatsiooni ja korraldab selle

jõudmise APKOM liikmetele.

4.6.8. APKOM võtab osapooltelt kirjalikud seletused, vajaduse komisjoni arutelule ilmumise

otsustab APKOM. Komisjoni istung peetakse peale vajalike materjalide ja

ekspertiisitulemuste laekumist, kuid mitte hiljem kui 1 (üks) kuu apellatsioonikaebuse

esitamisest.

4.6.9. APKOM-l on ülim ja lõplik õigus lahendada kõiki autospordialaseid rahvuslikke apellatsioone.

APKOM võib võtta seisukoha ka autospordi üldhuvidega seonduvates küsimustes. APKOM ei

käsitle majandushuvide konflikte, EAL toiminguid, sponsortehinguid jms. APKOM otsused ei

kuulu vaidlustamisele, APKOM seisukohad on soovituslikud EAL alakomiteedele.

4.6.10. Kautsjonisumma suurus ja APKOM liikmete töö tasustamise kord kehtestatakse APKOM

liikmete volituste kehtivuse perioodiks volinike kogu poolt.

4.6.11. Rahuldamata apellatsioonide tagastamisele mittekuuluvad kautsjonisummad ning määratud

trahvid lülitatakse EAL eelarvesse.

4.6.12. Võimalike määratavate ekspertiiside kulud tasub deposiiti ekspertiisi nõudnud pool. Lõpliku

ekspertiisi maksumuse tasub apellatsioonikäsitluse kaotanud osapool.

4.6.13. APKOM võib avalikustada oma otsuseid pressis.

5. Artikkel 5 - EAL vahendid ja varad

5.1.EAL vahendid ja vara moodustuvad: muuhulgas

5.1.1. EAL maksudest ja tasudest;

5.1.2. kodu- ja välismaa juriidiliste ja üksikisikute annetustest ja toetustest;

5.1.3. tehingutest EAL varadega, intressidest ning muudest laekumistest.

5.2.EAL vahendid ja vara kuuluvad liidule, neid kasutatakse ja käsutatakse EAL eesmärkide

saavutamiseks kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale vastavalt.

5.3.EAL võib oma vara ja vahendeid anda kasutamiseks oma liikmetele. EAL ei jaga oma vara ega

tulu, ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma liikmetele, juht- või

kontrollorganite liikmetele.

5.4.EAL ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist

vastutust EAL-i kohustuste eest.

5.5.EAL-i majandusaasta algab 1. jaanuaril ning lõpeb 31. detsembril. Pärast majandusaasta lõppu

koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need

üldkoosolekule.

6. Artikkel 6 - EAL reorganiseerimine ja tegevuse lõpetamine

6.1.EAL reorganiseeritakse või tema tegevus lõpetatakse Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides

sätestatud juhtudel ja korras EAL üldkoosolekul vastuvõetud otsusealusel, kui selle poolt

hääletab 2/3 kõigist EAL liikmetest.

6.2.EAL reorganiseerimise või tegevuse lõpetamise kohta tehtud otsusele järgnevalt valib

üldkoosolek vastava komisjoni, kes lahendab kõik EAL juhtimise, vara ja asjaajamisega

seonduvad küsimused kooskõlas Eesti seadusandlusega.

6.3.EAL lõpetamisel antakse pärast võimalike võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle

samalaadsete eesmärkidega tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute nimekirja kantud

mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigile või

kohalikule omavalitsusele.

Põhikiri on vastu võetud EAL üldkoosolekul 29.06.2020. a.

EST RUS ENG

Autosport 2019

Unustamatu autospordiaasta 2020 on kaante vahel! Saadaval raamatukauplustes üle Eesti ja veebipoest aadressil http://makse.autosport.ee/shop

Kiirusta, raamatuid on piiratud kogus!

Üldinfo

Eesti Autospordi Liit on Eesti Autoklubi (13.10.1924-16.06.1940) ja Eesti Autoliidu (1947-1988) õigusjärglane ning nende tegevuse jätkaja. EAL on Rahvusvahelise Autoliidu FIA liige alates 11.oktoobrist 1991.a., omades FIA põhikirja art. 3.1 kohaselt Rahvusliku Autoklubi staatust. EAL on Rahvusvahelise Autoliidu FIA poolt volitatud ainupädev autospordi ja autonduse edustaja Eesti Vabariigi territooriumil.

Ralli EMV sari

veebitehas